پدافند غیر عامل و انرژی خورشیدی

امروزه، از بین بردن زیرساختهاي صنعتی و فلج کردن کشور از طریق انهدام تجهیزات اصلی موردنیاز کشور از اهداف اولیه در جنگها می باشد. دشمن تاکید دارد تا با از بین بـردن زیرساخت هاي حیاتی به عنوان سرمایه هاي ملی، آستانه مقاومت مردم را کاهش دهـد. آمـار و سوابق جنگهاي گذشته حاکی از این است که پدافند عامل به تنهایی قادر به مقابله با سلاح هاي مدرن و مخـرب جهت جلوگیري از اثـرات ویرانگر آنها بر مراکز حیاتی، حساس و مهم و نیز نیروي انسانی نبوده و لذا به کارگیري اصول و معیارهاي پدافند غیرعامل در کنار روش هاي به روز جهانی در سیاست هاي برنامه ریزي و مدیریتی کشور میتواند بـه تکمیل زنجیره دفاعی کمک مؤثر و قابل توجهی نماید.

شبکه هاي توزیع برق به عنوان آخرین زیر سیستم در شبکه هاي قدرت که وظیفه نهایی سیستم که همان توزیع انرژي به مشترکین را ایفا می کنند، داراي اهمیت بسیار مهمی هستند. از این رو درنظر گرفتن معیارهاي پدافند غیر عامل در مباحث مربوط به مطالعات طراحی و توسعه این شبکه ها امري ضروري است. با توجه به مشکلات شبکه هاي سنتی توزیع در تأمین انرژي پایدار، نیاز به ایده هاي جدید در این حوزه به منظور افزایش ضریب امنیت در صنعت برق است. شبکه هوشمند انرژي به عنوان یک طرح جدید میتواند میان فرآیندهاي حوزه تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق پیوستگی ایجاد کرده و براساس اصل مهم پراکندگی پدافند غیرعامل، با فراهم نمودن امکان استفاده از منابع تولید پراکنده و تجدید پذیر و ذخیره سازي آن تهدیدها را کاهش دهد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *